If peruutusturvavakuutus ja vuokramökkien irtaimistovakuutus.

e678752_1df72b539212c290bcaee387a2ce818d.jpg


Lomarengas turvaa vuokramökin omistajan asemaa kahdella vakuutuksella.

If Peruutusturvavakuutus

If Peruutusturvavakuutus sisältyy lomakohteen vuokrahintaan.  Sairaustapauksissa asiakas hakee korvausta vakuutusyhtiöltä. Näissä peruutustapauksissa voidaan omistajalle maksaa normaali tilitys myös silloin, kun lomakohdetta ei saada uudestaan myytyä. Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. 

Vuokramökkien irtaimistovakuutus


Vakuutus korvaa asiakkaiden vuokrakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttaman vahingon, mikäli asiakkaalta ei saada korvausta ja vahingosta on ilmoitettu Lomarengas Oy:lle kolmen päivän sisällä varauksen päättymisestä.. Enimmäiskorvausmäärä on 5.000 euroa ja omavastuu 150 euroa.

Asiakkaiden aiheuttamat vahingot lomakohteessa

Suurin osa asiakkaista käyttäytyy hyvin, mutta toisinaan syntyy vahinkoja johtuen asiakkaiden huolimattomuudesta tai ilkivallasta.  Asiakkaat ovat aina velvollisia itse korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Varausehtojen mukaan asiakkaiden tulee korvata aiheuttamansa vahingot paikan päällä suoraan kohteen omistajalle.

Lomarengas auttaa aina vahinkotapauksissa. Lomarengas hoitaa omistajien puolesta vahingonkorvausten laskutuksen, jos asiasta ei ole sovittu paikan päällä. Jos asiakkaalta ei saada perittyä korvausta, Lomarenkaan vuokramökkien irtaimistovakuutuksesta voidaan hakea korvausta, mikäli tapahtuma sisältyy vakuutuksen ehtoihin.

Vakuutus korvaa asiakkaiden vuokrakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttaman vahingon. Enimmäiskorvausmäärä on 5.000 euroa ja omavastuu 150 euroa. 

Tarkastuskäynti lomakohteessa pitää tehdä asiakkaan lähtöpäivänä. Jos omistaja haluaa vakuutuskorvauksen, pitää ilmoitus vahingosta tehdä Lomarenkaalle kolmen vuorokauden sisällä lähtöpäivästä. Ilmoitukseen liitetään todisteet vahingosta (valokuvat) ja totuudenmukainen arvio vahingon suuruudesta (kuitit ostoista, kustannusarvio kunnostustöistä). 

Lomarengas tekee omistajan puolesta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle, sekä lähettää asiakkaalle korvausvaatimuksen ja laskun. Omistaja saa korvauksen vakuutusyhtiöltä riippumatta siitä saadaanko korvaus perittyä asiakkaalta vai ei (omavastuu 150 €).

Irtaimistovakuutus ei korvaa siivouksesta aiheutuvia kustannuksia.
Jos asiakas on jättänyt siivoamatta ja korvausta ei saada paikan päällä, voi Lomarengas hoitaa siivouksen laskutuksen asiakkaalta. Tällöin asiasta on ilmoitettava meille kolmen vuorokauden sisällä lähtöpäivästä. Ilmoitukseen on liitettävä todisteet siivouksen laiminlyönnistä (valokuvat, lyhyt listaus tekemättömistä asioista) ja sekä siivouksen hinta.

Lomarengas
voi hoitaa omistajien puolesta vahingonkorvausten laskutuksen asiakkailta myös muissa pienissä tapauksissa, jotka jäävät alle IF:n omavastuun. Näissäkin tapauksissa tarkastuskäynti lomakohteessa pitää tehdä lähtöpäivänä ja ilmoitus Lomarenkaalle on tehtävä kolmen vuorokauden sisällä lähtöpäivästä. Todisteet (valokuvat, kuitit jne) tarvitaan myös.

Parasta on, että korvaus saadaan asiakkaalta jo paikan päällä. Korvauksen periminen jälkeenpäin
on aina hankalampaa.

Vuokramökkien irtaimistovakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja vakuutettuna on Lomarenkaan kautta vuokrattujen mökkien ja huoneistojen irtaimisto. 


If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:  vuokramökkien irtaimistovakuutuksen ehtoja

Vakuutuksen kohteena:
- Lomarengas Oy:n kautta vuokratut mökit ja niiden irtaimisto, johon luetaan mukaan myös mökin seinät, lattiat, katot, portaat, terassit, grillikatokset, piharakennukset ja saunat.
Kylpypaljut eivät sisälly vakuutukseen.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:
1) eläimet
2) moottoriajoneuvot, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
3) tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
4) rahat ja arvopaperit.

Vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä: 5.000 euroa.
Omavastuu: 150 euroa

Korvaukseen oikeutetut:
Omaisuuden omistajat

Vahinkoilmoitus on tehtävä:
Ennen uuden vuokralaisen tulemista tai viimeistään 3 vrk vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.

Korvaaminen:
Vakuutus korvaa vuokralaisen aiheuttaman vahingonteon (ilkivalta, jolla tarkoitetaan vuokralaisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa) tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetun vahingon. Vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingonteosta aiheutuneet suoranaiset särkymisvahingot. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan vuokralaisen aiheuttamat äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutus ei korvaa murto- eikä ryöstövahinkoja, eikä vahingon teosta aiheutuneita palo- tai vuotovahinkoja ja siivouskuluja! Vakuutus ei koske vuokramökin venettä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:

1) omaisuudelle tai esineelle
- suunnittelu-, asennus-, käsittely- käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä, perustamisvirheestä.

2) hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten syöpymisestä tai pilaantumisesta sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

3) lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen laajenemisesta tai supistumisesta
4) hajusta
5) pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, routimisesta tai maan liikkumisesta eikä lumesta tai sateesta 
6) rakenteiden liikkumisesta

7) hyönteisistä tai tuhoeläimistä
8) omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
9) urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettämisestä, kun sitä käytetään tarkoitukseensa

10) polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle muusta syystä kuin ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä, kuitenkin korvataan irti päässeen tulen aiheuttama vahinko
11) tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta

12) vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut hampaillaan, kynsillään, virtsaamalla, ulostamalla, oksentamalla tai tahraamalla
13) piirustusten ja asiakirjojen vahinkoja ellei niiden tilalle hankita uusia
14) puhtaita varallisuusvahinkoja

15) vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä

Omaisuuden arvon määrittäminen:

Irtaimen esineen hinta arvioidaan ominaisuuksiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavan uuden esineen uudishinnan mukaan. Uudishintana käytetään hintaa, jolla lähinnä vastaava esine voidaan hankkia tilalle, jos hankinta on mahdollista.

Enintään viisi (5) vuotta vanhan irtaimen esineen vahingon määrä lasketaan vastaavanlaisen esineen uudishinnan mukaan. Seuraavassa taulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan kuitenkin aina taulukon mukaan. Muun yli viisi (5) vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen nykyhinnan mukaan, jolla tarkoitetaan käytetyn esineen hintaa. 

Esineen hintaa alentaa omaisuuden ikä, käyttö, huollon tai hoidon laiminlyönti sekä muiden vastaavanlaisten syiden selvä vaikutus.

Taideteosten, korujen ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden käyvän hinnan mukaan.
Vakuutetun itse tekemien taideteosten, korujen ja käsitöiden vahingon määrä on vastaavan nykyhinta tai niihin käytetyn materiaalin uudishinta, mikäli tilalle ei ole mahdollista hankkia vastaavaa.

Ammattikäytössä olevan omaisuuden vahingon määrä lasketaan aina sen nykyhinnan mukaan.
Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun vahingon määrään asti.Määrättyjen esineryhmien vahingon määrän laskeminen

Korvattaessa alla lueteltua omaisuutta tehdään uudishinnasta esineen ikään perustuvat vuotuiset vähennykset.

- Kodinkoneet 9 %
- Muut koneet ja laitteet 5 %
- Kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat 20 %
- Viihde- ja muut elektroniset laitteet sekä optiset laitteet 9 %
- Polkupyörät ja niiden varusteet 9 %

Vähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin nuorempi. Vähennystä ei tehdä käyttöönottovuodelta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan vuodet x ikävähennysprosentti.

Edellä mainittujen esineiden hinnaksi jää aina vähintään 10 prosenttia uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta, lukuun ottamatta seuraavia esineryhmiä: kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat, muut ATK-laitteet, silmälasit, käyttövaatteet ja jalkineet sekä matkapuhelimet ja vastaavat. Polkupyörän hinnaksi jää aina vähintään 28 prosenttia uuden vastaavanlaisen uudishinnasta.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti omavastuulla vähennettynä.

Ilmoitukset vahingoista ja lisätietoja vakuutuksista:
Mia Kinnunen  
mia.kinnunen@lomarengas.fi puh. 044 733 8610.